BSc W Zarządzaniu

Klaipeda University

Opis programu

Przeczytaj oficjalny opis

BSc W Zarządzaniu

Klaipeda University

Przegląd

 • Lokalizacja: Litwa, Kłajpeda
 • Rodzaj: licencjat, stacjonarne
 • Długość nominalna: 3 lata (180 punktów ECTS)
 • Język nauki: angielski
 • Nagrody: BSc (licencjat z zarządzania)
 • Czesne: 1440 €
 • Opłata za złożenie wniosku: Opłata za udział w programach studiów wyższych przeznaczona jest dla obywateli państw członkowskich UE lub krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Ukrainy, Mołdowy, Gruzji, Białorusi, Armenii i Azerbejdżanu), a także dla osób posiadających zezwolenie na pobyt stały w Republice Litewskiej: 55 EUR. Dla pozostałych studentów: 200 €. (Opłata za zgłoszenie nie podlega zwrotowi).
 • Termin składania wniosków: 15 lipca 2018 r
 • Aplikacja online: href = "https://apply.ku.lt/
 • Badania rozpoczynają się 3 września

Planowane efekty kształcenia w programie studiów Business Management są zgodne z deskryptorem profesjonalnej podgrupy 1120 dyrektorów przedsiębiorstw, instytucji i organizacji litewskiego klasyfikatora zawodów (odpowiadającego ISCO-081217). Dyrektorzy przedsiębiorstw, instytucji i organizacji, z pomocą innych menedżerów, opracowują i korygują trendy polityk, planują, koordynują i oceniają całą działalność przedsiębiorstw lub organizacji i zarządzają nią zgodnie z zaleceniami określonymi przez Zarząd Dyrektorów lub organu zarządzającego, któremu podlegają za wykonane zadania i osiągnięte wyniki. Cele i efekty uczenia się programu są zgodne ze standardami zarządzania opracowanymi przez Chartered Management Institute of Great Britain (patrz http://www.management-standards.org ).

Opcje kariery

Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwiają rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, pracę na stanowisku dyrektora generalnego lub kierownika funkcyjnego, np. Kierownika działu kadr, finansów, produkcji lub marketingu.

Wiedza i umiejętności

 • znajomość podstawowych i stosowanych badań w zakresie zarządzania oraz umiejętność systematycznego i twórczego zastosowania go w badaniach i rozwiązywaniu problemów w organizacji biznesowej;
 • znajomość i umiejętność zastosowania projektowania biznesowego, zarządzania strategicznego oraz wyników badań naukowych i stosowanych w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem, a także procesów badawczych;
 • znajomość wyników najnowszych badań w zakresie marketingu i zarządzania inwestycjami oraz umiejętność zastosowania go w procesie podejmowania decyzji w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • znajomość najnowszych teorii i metod kultury organizacyjnej, decyzji biznesowych i innowacji oraz umiejętność zastosowania jej w procesach badawczych;
 • umiejętność formułowania problemu naukowego, wybierania lub rozwijania metodologii badań naukowych oraz prowadzenia niezależnych badań;
 • umiejętność analizy i syntezy danych badawczych niezbędnych do prowadzenia działalności naukowej i praktycznej, korzystania z systemów informacyjnych i baz danych;
 • umiejętność uzasadniania wyników badań naukowych ustnie i na piśmie; argumentować decyzje zarządzania przedsiębiorstwem poprzez integrację wyników badań z zarządzaniem;
 • umiejętność: analizowania otoczenia biznesowego poprzez wybór zasobów, strony firmy i rynku; krytyczną ocenę uzyskanych informacji oraz zastosowanie metod i środków analizy biznesowej w celu opracowania i wdrożenia strategicznego biznesplanu;
 • umiejętność przeprowadzania ankiet rynkowych i stosowania wyników ankiet rynkowych przy wyborze ceny produktu lub systemu płac oraz w wycenie ryzyka i rentowności oczekiwanych inwestycji;
 • umiejętność oceny i kształtowania kultury organizacyjnej; w zrównoważonym rozwoju biznesu, wybierania strategii innowacji i ich wdrażania oraz podejmowania innych decyzji związanych z zarządzaniem biznesowym;
 • umiejętność wyraźnego komunikowania się ustnie i na piśmie, w celu przekazania zebranych informacji w uzasadniony sposób specjalistom i ogółowi społeczeństwa poprzez krytyczną ocenę;
 • umiejętność pracy w zespole, organizowania działań osobistych i grupowych oraz odpowiedzialność za jakość działań własnych i własnych podwładnych oraz ich ocenę na podstawie etyki zawodowej i ducha publicznego;
 • umiejętność znajdowania środków i środków w celu poprawy działań podwładnych;
 • umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych i samodzielnego uczenia się w celu poprawy kwalifikacji zawodowych w kontekście uczenia się przez całe życie;
 • umiejętność wykorzystania wiedzy z zakresu badań naukowych, doświadczenia badawczego oraz umiejętności myślenia systemowego i strategicznego dla niezależnej działalności zawodowej lub naukowej
 • umiejętność podejmowania innowacyjnych decyzji dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem poprzez ocenę ich etyki i potencjalnego wpływu na społeczeństwo i środowisko.

Struktura programu nauczania

Metodologia projektowania biznesowego; Metody zarządzania strategicznego; Zaawansowany system przywództwa; Zrównoważony rozwój biznesu; Zastosowanie metod statystycznych w zarządzaniu; Zarządzanie inwestycjami; Rozwój kultury organizacyjnej; Komunikacja biznesowa i podejmowanie decyzji; Strategie innowacji; Projekt badawczy; Master Final Thesis; I trzy przedmioty do wyboru.

Więcej informacji o programie studiów można znaleźć

href = "https://web.liemsis.lt/kuis/stp_report_ects.card_ml?p_stp_id=6493

href = "https://www.ku.lt/studies/english-degree-studies/

Dlaczego Klaipeda University ?

 • Unikalny dzięki swoim badaniom naukowym i studiom w dziedzinie morza
 • Dyplom Unii Europejskiej uznawany na całym świecie
 • Szeroka gama programów
 • Międzynarodowe studia w języku angielskim
 • Młody i szybko rosnący
 • Wysokiej jakości edukacja za rozsądną cenę

Więcej informacji na temat Klaipeda University można znaleźć:

href = "https://www.youtube.com/watch?time_continue=1

www.ku.lt/en

Dlaczego Litwa?

 • Członek Unii Europejskiej
 • 93,4% ma wykształcenie średnie. Najbardziej wykształcony naród w Europie
 • 92% mówi językiem obcym (zazwyczaj angielskim, rosyjskim lub niemieckim)
 • 94% zagranicznych studentów zaleca naukę na Litwie
 • Więcej informacji o badaniach na Litwie można znaleźć na wideo:

href = "https://www.youtube.com/watch?time_continue=2

Ta szkoła oferuje programy z:
 • Język angielski
Klaipeda University

Ostatnia aktualizacja July 2, 2018
Czas trwania i cena
Ten kurs jest Na kampusie
Start Date
Data rozpoczęcia
Wrześ. 3, 2018
Duration
Czas trwania
3 lat
W pełnym wymiarze godzin
Price
Cena
1,440 EUR
Locations
Litwa - Klaipėda, Klaipėda County
Data rozpoczęcia : Wrześ. 3, 2018
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Dates
Wrześ. 3, 2018
Litwa - Klaipėda, Klaipėda County
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą