Bachelor in Finance, Accounting and Insurance

University of Warsaw, Faculty of Management

Opis programu

Bachelor in Finance, Accounting and Insurance

University of Warsaw, Faculty of Management

Bachelor in Finance, Accounting and Insurance

Studia na kierunku „Finanse, Rachunkowość i Ubezpieczenia” mają wykształcić specjalistę o profilu kwalifikacji w zakresie finansów, rachunkowości i ubezpieczeń. Wiedza ta ma mieć charakter ogólny, dobrze osadzony we współczesnych teoriach funkcjonowania rynku finansowego, rachunkowości i jej międzynarodowych standardów. Jednocześnie, osiągnięte kwalifikacje, na które składają się uzyskane efekty kształcenia stanowią podstawę do podjęcia nie tylko działalności o charakterze badawczym, ale dają także możliwość czynnego udziału w praktyce gospodarczej. Bez podjęcia wysiłków dotyczących kształcenia w tym zakresie trudno jest sobie wyobrazić racjonalne zachowania podmiotów gospodarczych w dobie globalizacji, integracji i informatyzacji. Procesy te wymagają bowiem z jednej strony zrozumienia zasad przepływów finansowych i ich standaryzacji, a z drugiej sposobów zabezpieczających przed ewentualnymi perturbacjami gospodarczymi.
Polskie przedsiębiorstwa stając do konkurencji międzynarodowej muszą mieć menedżerów i pracowników, którzy w optymalny sposób potrafią połączyć rozmaite rozwiązania w sferze monitorowania kosztów, czy zarządzania ryzykiem. Profil kształcenia, obejmujący problematykę rachunkowości, finansów i ubezpieczeń, mocno osadzonych na gruncie przedmiotów ilościowych, prawniczych i ekonomicznych daje możliwość interdyscyplinarnego przygotowania absolwenta do podjęcia działalności zawodowej.
Proponowany kierunek jest także zgodny ze standardami kształcenia przyjętymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jaki i w najlepszych szkołach zachodnich na świecie – zarówno amerykańskich jak i europejskich. Jednocześnie, wybrane efekty kierunkowe są spójne z wymaganiami stawianymi kandydatom na biegłych rewidentów i certyfikowanym księgowym.


Możliwość zatrudnienia

Absolwent kierunku Finanse, Rachunkowość i Ubezpieczenia posiada ogólną wiedzę w zakresie finansów przedsiębiorstw, rachunkowości (w tym: finansowej, zarządczej) oraz podstaw prawno-ekonomicznych działalności gospodarczej. Jest to wiedza, która pozwoli mu podjąć pracę na stanowiskach merytorycznych (w księgowości, w sekcjach finansowych, w firmach audytorskich i doradztwa podatkowego, w bankach).
Absolwent będzie przygotowany do samodzielnego rozwiązywania relatywnie prostych problemów zawodowych, ale jednocześnie zna zasady pracy zespołowej. Potrafi praktycznie posługiwać się arkuszami kalkulacyjnymi, prowadzić księgi rachunkowe oraz w pełni wykorzystywać podstawowe programy używane w pracy biurowej. Posiada wiedzę wystarczającą do pełnienia m.in. funkcji samodzielnego pracownika w dziale księgowości. Ze względu na zdobytą wiedzę z zakresu prawa, zarządzania i prowadzenia ewidencji finansowej, posiada umiejętność samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się w tym języku specjalistyczną terminologią z zakresu finansów, rachunkowości i ubezpieczeń. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia i wybranych studiów podyplomowych.


Możliwość kontynuowania kształcenia

Absolwent ma możliwość kształcenia na studiach drugiego stopnia kierunku zarządzanie, finanse, rachunkowość i ubezpieczenia, ekonomia i innych kierunkach pokrewnych zaliczanych do obszaru nauk społecznych oraz na wybranych studiach podyplomowych. Jest przygotowany do samodzielnego uzupełniania wiedzy w ramach „uczenia się przez całe życie”, zarówno w formach formalnych, jak i pozaformalnych/nieformalnych.

Ta szkoła oferuje programy z:
  • Polski
Czas trwania i cena
Ten kurs jest Na kampusie
Start Date
Data rozpoczęcia
Paźdz. 2019
Duration
Czas trwania
3 lat
W pełnym wymiarze godzin
Locations
Polska - Warsaw, Masovian Voivodeship
Data rozpoczęcia : Paźdz. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Dates
Paźdz. 2019
Polska - Warsaw, Masovian Voivodeship
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą