EFMD Equis Accredited

Bachelor in Finance, Accounting and Insurance

Studia na kierunku „Finanse, Rachunkowość i Ubezpieczenia” mają wykształcić specjalistę o profilu kwalifikacji w zakresie finansów, rachunkowości i ubezpieczeń. Wiedza ta ma mieć charakter ogólny, dobrze osadzony we współczesnych teoriach funkcjonowania rynku finansowego, rachunkowości i jej międzynarodowych standardów. Jednocześnie, osiągnięte kwalifikacje, na które składają się uzyskane efekty kształcenia stanowią podstawę do podjęcia nie tylko działalności o charakterze badawczym, ale dają także możliwość czynnego udziału w praktyce gospodarczej. Bez podjęcia wysiłków dotyczących kształcenia w tym zakresie trudno jest sobie wyobrazić racjonalne zachowania podmiotów gospodarczych w dobie globalizacji, integracji i informatyzacji. Procesy te wymagają bowiem z jednej strony zrozumienia zasad przepływów finansowych i ich standaryzacji, a z drugiej sposobów zabezpieczających przed ewentualnymi perturbacjami gospodarczymi.
Polskie przedsiębiorstwa stając do konkurencji międzynarodowej muszą mieć menedżerów i pracowników, którzy w optymalny sposób potrafią połączyć rozmaite rozwiązania w sferze monitorowania kosztów, czy zarządzania ryzykiem. Profil kształcenia, obejmujący problematykę rachunkowości, finansów i ubezpieczeń, mocno osadzonych na gruncie przedmiotów ilościowych, prawniczych i ekonomicznych daje możliwość interdyscyplinarnego przygotowania absolwenta do podjęcia działalności zawodowej.
Proponowany kierunek jest także zgodny ze standardami kształcenia przyjętymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jaki i w najlepszych szkołach zachodnich na świecie – zarówno amerykańskich jak i europejskich. Jednocześnie, wybrane efekty kierunkowe są spójne z wymaganiami stawianymi kandydatom na biegłych rewidentów i certyfikowanym księgowym.


Możliwość zatrudnienia

Absolwent kierunku Finanse, Rachunkowość i Ubezpieczenia posiada ogólną wiedzę w zakresie finansów przedsiębiorstw, rachunkowości (w tym: finansowej, zarządczej) oraz podstaw prawno-ekonomicznych działalności gospodarczej. Jest to wiedza, która pozwoli mu podjąć pracę na stanowiskach merytorycznych (w księgowości, w sekcjach finansowych, w firmach audytorskich i doradztwa podatkowego, w bankach).
Absolwent będzie przygotowany do samodzielnego rozwiązywania relatywnie prostych problemów zawodowych, ale jednocześnie zna zasady pracy zespołowej. Potrafi praktycznie posługiwać się arkuszami kalkulacyjnymi, prowadzić księgi rachunkowe oraz w pełni wykorzystywać podstawowe programy używane w pracy biurowej. Posiada wiedzę wystarczającą do pełnienia m.in. funkcji samodzielnego pracownika w dziale księgowości. Ze względu na zdobytą wiedzę z zakresu prawa, zarządzania i prowadzenia ewidencji finansowej, posiada umiejętność samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się w tym języku specjalistyczną terminologią z zakresu finansów, rachunkowości i ubezpieczeń. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia i wybranych studiów podyplomowych.


Możliwość kontynuowania kształcenia

Absolwent ma możliwość kształcenia na studiach drugiego stopnia kierunku zarządzanie, finanse, rachunkowość i ubezpieczenia, ekonomia i innych kierunkach pokrewnych zaliczanych do obszaru nauk społecznych oraz na wybranych studiach podyplomowych. Jest przygotowany do samodzielnego uzupełniania wiedzy w ramach „uczenia się przez całe życie”, zarówno w formach formalnych, jak i pozaformalnych/nieformalnych.

Program prowadzony przez:
Polski

Zobacz 1 więcej kursów w University of Warsaw, Faculty of Management »

Ostatnia aktualizacja March 4, 2019
Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Paź 2019
Duration
3 lat
W pełnym wymiarze godzin
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Paź 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń

Paź 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa