Licencjat z informatyki

Informacje ogólne

Liczba dostępnych lokalizacji: 15

Opis programu

Comp sc

Z Åwiatem kierowane sÄ przez komputery, stopieÅ w informatyka Jest niezbÄdna. Obszary takie jak informatyka, bezpieczeÅstwo, baza danych i rozwój stron WWW zostanÄ zbadane. StopieÅ ten zapewni studentom zarówno teoretycznÄ, jak i praktycznÄ wiedzÄ z dziedziny informatyki, a tym samym umożliwi im pracÄ w sektorze przemysÅowym, bankowym, handlowym i rzÄdowym. Student miÄdzy innymi zdobÄdzie i rozwija umiejÄtnoÅci rozwiÄzywania problemów, analitycznych i obliczeniowych, które pozwolÄ im doskonaliÄ siÄ w karierze, którÄ wybierajÄ. Ten stopieÅ jest idealny dla osób pragnÄcych wzmocniÄ swojÄ pozycjÄ w swoich organizacjach, jednoczeÅnie zapewniajÄc doskonaÅe perspektywy przyszÅego zatrudnienia.

CZAS TRWANIA

4 lata

Tryb dostarczania

Online i za poÅrednictwem ObsÅugiwane ksztaÅcenie otwarte

Wymagania kwalifikacyjne

 1. Regularne dopuszczenie do programu studiów licencjackich wymaga uzyskania certyfikatu High School Leaving lub jego odpowiednika.
 2. Wnioskodawcy posiadajÄcy dyplom lub dyplom zaawansowany mogÄ zostaÄ uznani za wjazd.
 3. Wnioskodawcy posiadajÄcy dyplom lub dyplom zaawansowany w odpowiednim obszarze mogÄ zostaÄ uznani za przelew.
 4. Wnioskodawcy z co najmniej 2-letnim doÅwiadczeniem podyplomowym mogÄ zostaÄ rozpatrzeni.
 5. ZnajomoÅci jÄzyka angielskiego.
 6. Kopia paszportu lub dowodu osobistego

Wnioskodawcy, którzy nie speÅniajÄ minimalnych wymagaÅ w zakresie wjazdu, mogÄ byÄ rozpatrywani w "Programie FOUNDATION".

Poza silnym zapisem akademickim uwzglÄdniono dodatkowe zajÄcia, umiejÄtnoÅci przywódcze i inne istotne informacje dodatkowe.

Plan badania

Sekcja: ModuÅy biznesowe

 • KsiÄgowoÅÄ I - UU-ACG-1000
 • Etyka Biznesowa - UU-BBA-1000-BCS
 • Prawo dla Biznesu - UU-BBA-2010-BCS
 • Wprowadzenie do zarzÄdzania - UU-MAN-2010
 • Marketing - UU-MKT-2000

Sekcja: ModuÅy ekspresji jÄzyków

 • Komunikacja dla biznesu - UU-BBA-2000
 • Metody pisania - UU-ENG-1000
 • SkÅad jÄzyka angielskiego - UU-ENG-1001
 • Uniwersytet angielski - UU-ENG-1005

Sekcja: ModuÅy komputerowe

 • Systemy komputerowe i projektowanie - UU-COM-1000
 • Programowanie I - UU-COM-1100
 • Programowanie zaawansowane I - UU-COM-1101
 • Programowanie zaawansowane II - UU-COM-1103
 • Projektowanie i analiza systemów - UU-COM-2000
 • Struktury danych - UU-COM-2001
 • Programowanie obiektowe - UU-COM-2002
 • Programowanie wizualne - UU-COM-2003
 • Programowanie II - UU-COM-2004
 • ZarzÄdzanie systemami baz danych - UU-COM-3000
 • Teoria rachunkowoÅci - UU-COM-3001
 • Architektura komputerowa - UU-COM-3002
 • Systemy operacyjne - UU-COM-3003
 • Dane i sieci - UU-COM-3004
 • Algorytmy - UU-COM-3005
 • Grafika komputerowa - UU-COM-3007
 • Tematy dotyczÄce informatyki - UU-COM-3008
 • Digital Business - UU-COM-3010-BCS
 • Inżynieria oprogramowania - UU-COM-4001
 • Sztuczna inteligencja - UU-COM-4002
 • Projekt kompilatora - UU-COM-4003
 • Systemy zabezpieczeÅ - UU-COM-4004
 • Projekt I - UU-COM-4005
 • Projekt II - UU-COM-4006
 • Bazy danych - UU-COM-4008
 • Programowanie internetowe I - UU-COM-4009
 • Programowanie WWW II - UU-COM-4010

Sekcja: ModuÅy matematyczne

 • Wprowadzenie do algebry - UU-MTH-1000
 • Metody iloÅciowe - UU-MTH-1005
 • Wprowadzenie do metod statystycznych I - UU-MTH-2000
 • Metody statystyczne II - UU-MTH-3000
Ostatnia aktualizacja Grudzień 2019

Informacje o uczelni

Unicaf University is a Pan African independent, recognised university, combining the best elements of international education, offering high quality internationally recognised qualifications. The Univ ... Czytaj więcej

Unicaf University is a Pan African independent, recognised university, combining the best elements of international education, offering high quality internationally recognised qualifications. The University has branch campuses and or learning centres in 9 different countries in Africa and is registered and approved by the National Council for Higher Education (NCHE) in Malawi and the Higher Education Authority of Zambia (HEA). Pokaż mniej
Nowy Jork , Ateny , Bukareszt , Londyn , Kair , Accra , Lilongwe , Port Louis , Nairobi , Lagos , Mogadiszu , Lusaka , Irbid , Cypr online , Lilongwe + 14 Więcej Mniej