Keystone logo
University of Applied Sciences in Wałcz

University of Applied Sciences in Wałcz

University of Applied Sciences in Wałcz

Wstęp

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu jest publiczną uczelnią wyższą.

Misją Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu jest pozyskiwanie i transfer wiedzy dla kreowania przedsiębiorczości i kultury. Powinnością naszej Uczelni jest budowanie przestrzeni interesów w przekazywaniu i zastosowaniu wiedzy oraz generowanie impulsów do stymulowania rozwoju kultury i sportu. Celem Uczelni jest kształcenie i doskonalenie studentów, słuchaczy i uczestników szkoleń, w celu uzyskania wysoko kwalifikowanych kadr profesjonalistów o uznanych w środowisku pracodawców kwalifikacjach, w obszarach nauk społecznych, humanistycznych, technicznych oraz medycznych, w ścisłym związku z potrzebami rynku pracy, na drodze stwarzania, w procesie organizowania kształcenia, dogodnych warunków dla studiowania młodzieży, w tym niezamożnej i pochodzącej z małych miejscowości regionu, a także osobom pracującym zawodowo, poprzez kształcenie przemienne, elastyczną organizację studiów, uznawanie efektów uczenia się lub kształcenia poza uczelnią, indywidualizację studiów, pomoc materialną i społeczną, budowanie przyjaznej atmosfery studiowania, rozwijanie kontaktów zawodowych krajowych i zagranicznych oraz umacnianie wysokiej pozycji uczelni i miasta Wałcza jako ważnego miasta akademickiego w regionie. Absolwent PWSZ ma reprezentować dużą wartość na rynku pracy, w wyniku zdobycia współczesnej wiedzy i utrwalenia wymaganych w zawodzie umiejętności.

Strategia Uczelni

Kadra pracująca w PWSZ w Wałczu to specjaliści z odpowiedniej dziedziny, z praktyką zawodową. Na zajęciach stosowane są nowoczesne pomoce naukowe. Edukacja odbywa się w niewielkich grupach, adekwatnych do formy i treści przeprowadzanych zajęć. Dużą rolę w procesie edukacji spełniają kontakty studentów z praktyką - zarówno w zakresie obowiązkowych, 3 miesięcznych praktyk zawodowych, jak i podczas wyjazdów zagranicznych i staży w firmach na terenie Polski.

Przestrzeń edukacyjną Uczelni stanowią budynki przy ul. Bydgoskiej 50 oraz przy ul. Wojska Polskiego 99, gdzie lokalizację znalazł uczelniany kampus.

Oferujemy studia w systemie stacjonarnym (bezpłatne bez względu na wiek kandydata) i niestacjonarnym. Studia te, to 3-letnie studia zawodowe kończące się nadaniem tytułu licencjata i 3,5-letnie studia inżynierskie na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Nasza Uczelnia oferuje również studia podyplomowe, kursy i szkolenia.

Oferowane przez Uczelnię kierunki dostępne są w wersji kształcenia przemiennego (bezpłatne studia dualne w wersji popołudniowej i sobotniej). Studenci wszystkich kierunków oraz absolwenci, mają także możliwość uzyskania kwalifikacji pedagogicznych w ramach uczelnianego Studium Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego.

Studia na naszej Uczelni pozwalają nabyć wiedzę i zdobyć umiejętności praktyczne, niezbędne, przede wszystkim, do wykonywania zawodu, co zapewnia naszym absolwentom większą konkurencyjność na rynku pracy. Nasi absolwenci mają uprawnienia do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia (magisterskich) na innych uczelniach, czemu zresztą sprzyjają mocne związki z Uniwersytetem Szczecińskim, czy z Politechniką Koszalińską, skąd pochodzi wielu nauczycieli akademickich naszej Uczelni.

Interesariusze i Partnerzy Biznesowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu:

 • doradzają,
 • kształtują koncepcję kształcenia,
 • umożliwiają praktyki i warsztaty,
 • prowadzą z Uczelnią wspólne projekty,
 • są doświadczeni,
 • są miłymi ludźmi.

Lokalizacje

 • Walcz

  Rektorat (Rector's Office) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu ul. Bydgoska 50, 78-600, Walcz

  pytania