Keystone logo
© WSPA Marketing Center
The University College of Enterprise and Administration

The University College of Enterprise and Administration

The University College of Enterprise and Administration

Wstęp

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji działa na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także na podstawie Statutu. Nadzór nad Uczelnią sprawuje Założyciel oraz minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Misją Kolegium Uniwersyteckiego jest uczenie studentów kreatywności, rozwijanie ich kariery i pomaganie im w znalezieniu swojego miejsca w globalizującym się świecie. WSPA rozwija międzynarodowe i międzykulturowe kompetencje studentów poprzez tworzenie międzynarodowego środowiska na Uczelni oraz poprzez międzynarodową mobilność studentów i wykładowców. WSPA ściśle współpracuje z wieloma europejskimi i pozaeuropejskimi uniwersytetami i szkołami wyższymi, stowarzyszeniami, firmami i instytucjami rynku pracy.

WSPA ma doświadczenie w projektach finansowanych z funduszy strukturalnych UE i programów uczenia się przez całe życie - Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Wizyta Studyjna i FSS. Od 2007 roku WSPA zdobyła dwadzieścia grantów wspieranych przez fundusze strukturalne UE w wysokości prawie 8 milionów euro, 200 000 euro z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, LLP-Erasmus i Erasmus + w wysokości 1 miliona euro. WSPA otrzymała nagrodę Uczelni Liderów oraz tytuł Lidera Mobilności w projektach finansowanych z Funduszy Norweskich. WSPA zdobyła pierwsze miejsce w kategorii Największe szkolenie dla pracowników w ramach funduszy norweskich EOG w Polsce.

Kształcenie praktyczne jest silnym priorytetem WSPA (staże, praktyki, partnerzy biznesowi i administracja publiczna oraz praktycy jako członkowie wydziału). Metody nauczania obejmują naukę w małych grupach, samouczki, podejście praktyczne, projekty indywidualne i grupowe oraz projekty społeczne. WSPA oferuje szeroką gamę możliwości dla studentów: międzynarodową mobilność krótko- i długoterminową, Biuro Karier, staże, projekty pracy i staże u lokalnych i regionalnych partnerów biznesowych, samorząd studencki, odbywające się dwa razy w roku targi pracy i inkubatory przedsiębiorczości dla studentów. Uczelnia utrzymuje również bliskie relacje z lokalną i regionalną społecznością biznesową.

Lokalizacje

  • Lublin

    ul. Bursaki 12, Lublin, 20-150, Lublin

pytania