Keystone logo
WSPA University College of Enterprise and Administration

WSPA University College of Enterprise and Administration

WSPA University College of Enterprise and Administration

Wstęp

WSPA - najstarszy w Lublinie!

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (WSPA) została założona w 1998 r. Jako prywatna uczelnia rozpoczynając swój pierwszy program studiów "Zarządzanie przedsiębiorstwem" z 415 studentami przyjętymi do pierwszego roku. W następnym roku akademickim 1999/2000, University College miał już ponad 1 400 studentów.

81921_WSPA.jpg

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji działa na podstawie zezwolenia udzielonego przez Ministra Edukacji Narodowej i ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. O szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. Zm.) Oraz wydanych rozporządzeń prawnych zgodnie z ustawą, a także na podstawie statutu. Szkoła jest nadzorowana przez Fundatora i ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, zgodnie z Ustawą o szkolnictwie wyższym.

Misją University College jest nauczenie studentów kreatywności, rozwijania kariery i pomagania im w znalezieniu własnego miejsca w globalizującym się świecie. WSPA rozwija międzynarodowe i międzykulturowe kompetencje studentów poprzez tworzenie międzynarodowego środowiska na uniwersytecie oraz poprzez międzynarodową mobilność studentów i wykładowców. University College ściśle współpracuje z wieloma europejskimi i pozaeuropejskimi uniwersytetami i kolegiami, stowarzyszeniami, firmami i instytucjami rynku pracy.

WSPA ma doświadczenie w projektach finansowanych z funduszy strukturalnych UE oraz programów "Uczenie się przez całe życie" - Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, wizyta studyjna, STF. Od 2007 r. WSPA wygrał dwadzieścia dotacji wspieranych z funduszy strukturalnych UE w wysokości prawie 8 mln EUR, 200 000 EUR z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, LLP-Erasmus i finansowania z Erasmusa w wysokości 1 mln EUR. WSPA otrzymało nagrodę Liderów Uczelni i tytuł Lidera Mobilności w projektach finansowanych przez Norweskie Fundusze. WSPA zajęło pierwsze miejsce w kategorii Największe Szkolenie dla pracowników w ramach funduszy EOG - Dotacje norweskie w Polsce.

Kształcenie praktyczne jest ważnym priorytetem WSPA (staże, praktyki, partnerzy biznesowi i administracja publiczna, praktycy jako członkowie wydziału). Metody nauczania obejmują naukę w małych grupach, samouczki, praktyczne podejście, projekty indywidualne i grupowe, projekty społeczne. WSPA oferuje szeroką gamę możliwości dla studentów: międzynarodową krótko- i długoterminową mobilność, Biuro Karier, staże, projekty pracy i staże w lokalnych i regionalnych partnerach biznesowych, Rząd Studentów, dwuletnie targi pracy, inkubator przedsiębiorczości dla studentów. Szkoła utrzymuje również bliskie więzi z lokalną i regionalną społecznością biznesową.

Lokalizacje

  • Lublin

    Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie University College of Enterprise and Administration in Lublin Bursaki 12 20-150 Lublin, Poland, 20, Lublin

pytania