Université Catholique de Bukavu

Wstęp

Przeczytaj oficjalny opis

Katolicki Uniwersytet Bukavu (UCB) Stowarzyszenie jest jednym z wiodÄcych uniwersytetów, które tworzÄ Demokratyczna Republika Konga, Znajduje siÄ w stolicy prowincji Kiwu PoÅudnioweWschodni region kraju Patrice Emery Lumumby, instytucja szkolnictwa wyższego w prawie prywatnym powstaÅo 21 listopada 1989 roku dekretem Jego Ekscelencji Monseigneur Aloys MULINDWA Mutabesha Arcybiskup Bukavu.

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, w jej kanonów 807-814 i Konstytucja apostolska Ex Corde Ecclesiae, 15 sierpnia 1990 rw sprawie katolickich uniwersytetów i wyższych instytutówUCB Åwieci szkolenia przytÅaczajÄca celów spoÅecznych w regionie Kivu, Z sieciÄ szkóŠÅrednich zapewniajÄc najlepszÄ z jego uczniów. Prawnie, dziaÅa na podstawie Order No. ESURS / CABMIN / 1231/91 Ministra Szkolnictwa Wyższego i BadaÅ Naukowych Uniwersytetu; Order No. ESURS / CABMIN / A5 / 175/95 zatwierdzone i uznane dyplomów wydawanych przez niÄ; ostateczne porozumienie Dekret nr 06/106 zostaÅa podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 czerwca 2006 r. Katolicki Uniwersytet Bukawu jest obecnie jednym z nielicznych w kraju uprawnionym do prowadzenia szkoleÅ podyplomowych w nastÄpstwie dekretu Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i BadaÅ Naukowych Uniwersytetu nr 020 z 02 kwietnia 2008 r.

Przez statutem,Katolicki Uniwersytet Bukawu ma nastÄpujÄce gÅówne cele:

  • OrganizowaÄ nauczanie uniwersyteckie nauki we wszystkich jej formach, w celu promowania Frank ramy intelektualne i przyczyniÄ siÄ do rozwoju spoÅeczno-gospodarczego kraju, a szczególnie w prowincji Kiwu PoÅudniowym;
  • Wykonywania badaÅ naukowych i publikacji badaÅ naukowych w dowolnym materiale;
  • Ustanowienie krajowej i miÄdzynarodowej wspóÅpracy naukowej z myÅlÄ o zapewnieniu rozwoju nauki dostosowane do potrzeb i kultury narodu kongijskiego;
  • PrzynieÅÄ mÅodym studentom zrozumieÄ problemy spoÅeczeÅstwa, aktywnie przyczyniajÄ siÄ do rozwiÄzania i wprowadzajÄ swoje poparcie dla sprawnego integracji kongijskiej kultury w cywilizacji Åwiatowej;
  • Organizujemy wyksztaÅcenie wyższe w dziedzinie nauki i technologii oraz prowadzenia badaÅ naukowych i publikowania badaÅ naukowych we wspóÅpracy z innymi instytucjami edukacyjnymi i badawczymi, zarówno lokalnie jak i za granicÄ;
  • PrzyczyniÄ siÄ do rozwoju województwa i kraju przez dostarczanie ekspertyz.
ETK

Katolicki Uniwersytet Bukawu organizuje jakoÅci ksztaÅcenia poprzez swoje WydziaÅ Ekonomii i ZarzÄdzania (Financial Management, gospodarki wiejskiej, MaÅe i Årednie PrzedsiÄbiorstwa) prawo (Publiczne, prywatne i sÄdowa, ekonomiczna) medycyna (Ogólna, chirurgia i poród, specjalnoÅÄ medycznÄ, pediatria, chirurgia i ginekologia) Nauk Rolniczych Przycinanie i gleba (Sciences) nauka (Computer Science) Nauk SpoÅecznych, WydziaÅ Architektury i Urbanistyki dziaÅa od roku akademickiego 2017-2018.

Trzy tysiÄce czterdzieÅci szeÅÄ (3046) studentów uczestniczÄcych we wszystkich cyklach na rok akademicki latach 2016-2017, które tysiÄce osiem do stu dwudziestu siedmiu (1827) mÄżczyzn i jeden tysiÄcy dwieÅcie dziewiÄtnaÅcie (1219) kobiet. Kadry akademickiej, zwiÄkszenie naukowe na przestrzeni lat zapewnia szkolenie w peÅnym wymiarze godzin. Pracownik administracyjny, techniczny i wykwalifikowanych przyczynia siÄ do realizacji podstawowych celówuniwersytet, Obecnie posiada udogodnienia, które stale podnoszÄ w poszukiwaniu trwaÅej jakoÅci swoich usÅug. Lekcje odbywajÄ siÄ w kampusie Bugabodo Kalambodo Karhale oraz w Åcianach Bukavu referencyjny Szpitala Ogólnego Wojewódzkiego lokalizacja amfiteatrze WydziaÅ Lekarski, Tabor przystosowany do przewozu pracowników i studentów, ogólna komputeryzacja systemu, otwarcie treningu jak każdy obywatel bez dyskryminacji cudzoziemców i zarzÄdzania na wyniki ich instytucja odniesienie w województwie i kraju.

Ramy szkolenie odpowiadaÄ warunkom pracy uniwersytet umożliwia uczÄcym siÄ lepiej rozwijaÄ zarówno naukÄ teoretycznÄ i praktycznÄ. Centrum komputerowe w bezpÅatnej usÅugi dla studentów i pracowników, biblioteki ponad 38.295 woluminów, a Provincial General Hospital w Bukavu Reference zarzÄdzany przezKatolicki Uniwersytet BukawuCentrum doskonaÅoÅci dla szkolenia urzÄdników wspólnie finansowane przez Bank Åwiatowy i rzÄdu kongijskiego, gospodarstwa 100 ha Kavumu 60 ha Mulume-Munene, obszar 80 ha, budowany stopniowo kampus Kalambo stanowiÄ odniesienie UBC.

CEGEC (Study and Training Center o zapobieganiu konfliktom i zarzÄdzania w regionie Wielkich Jezior AfrykaÅskich - WydziaÅ Prawa), przy czym CEGEMI (Centrum BadaÅ i wiedzy zarzÄdzania w górnictwie), przy czym CERDHO (Centrum badaÅ prawa czÅowieka i miÄdzynarodowego prawa humanitarnego), przy czym CEFOSAR (Centrum badaÅ i reprodukcyjnego treningu zdrowotnego), przy czym CREBAC (Bioetyka Center), CAPPA (Support Center promowanie produkcji rolnej), oÅów (Laboratorium ekonomii stosowanej rozwoju), Jednostka SME-start (Jednostka zarzÄdzania w maÅych i Årednich przedsiÄbiorstw), przy czym ITADES (Instytut leczenia i analiza danych statystycznych ) ... sÄ oÅrodki badawcze w wymiarze regionalnym i miÄdzynarodowym oraz obszaru badaÅ i nauki CzÅonek Rady MiÄdzynarodowa Federacja Uniwersytetów Katolickich (IFCU)TheStowarzyszenie Uniwersytetów FrankofoÅskich (AUF)TheStowarzyszenie afrykaÅskich Uniwersytetów (AAU), TheStowarzyszenie uniwersytetów i instytutów katolickich PrzeÅożonych Afryki i Madagaskaru (ACUHIAM)TheKatolicki Uniwersytet Bukawu ma kilka takich partnerów na poziomie lokalnym, regionalnym i miÄdzynarodowym, jak IITA i CIALCA RUFORUM. splendens Super Lacus Ac MontesKatolicki Uniwersytet Bukawu Åwieci przez dwadzieÅcia siedem lat ponad majestatycznego jeziora Kivu i wzgórza powyżej. Dumna ze swojego owocu, który jest obecnie wymagany we wszystkich dziedzinach, zarówno w kraju jak i za granicÄ, to kontynuuje swojÄ misjÄ na jakoÅÄ edukacji uniwersyteckiej, aby utrzymaÄ siÄ w pierwszych rzÄdach.

W dÄżeniu do doskonaÅoÅci, najlepsze jest jeszcze przed nami!

Nasz kampus

Katolicki Uniwersytet Bukawu zorganizowana jego nauki na cztery kampusy w tym, że od Bugabo że od Karhale, w Kalambo i że z Wojewódzkiego Szpitala Ogólnego odniesienia Bukavu.

Campus Bugabo

ETK Na wzgórzu Bugabo, jest wspaniaÅy zabytkowy budynek, w którym obecnie mieÅci siÄ Centralne urzÄdy w tym rektora, prorektora, dyrektora generalnego i Bibliotece Centralnej. W nowo wyremontowanej czÄÅci aneksu dziaÅa Centrum DoskonaÅoÅci na szkolenie pracowników sÅużby cywilnej, a także absolwentka nauczania w prawa i ekonomii. ByÅ w dawnych czasach kaplica - ÅwiÄta Teresa - a później siedziba koordynacji dotowanych szkoÅach jako katolicka archidiecezja postanowiÅa przenieÅÄ siÄ do jego powstania w 1989 roku, Uniwersytet organizuje tam jego nauki.

Campus Karhale

1 Nieco dalej w górÄ jest kampus Karhale na wzgórzu o tej samej nazwie. Dawna prowincja laboratoriów medycznych, budynek skÅada siÄ z dwóch piÄter, a na parterze mieÅci siÄ WydziaÅ Rolniczy i dom dla studentów. PowtórzyÅ Laboratoire Dr André Lurhuma Zirhimw'abago w pamiÄci tego dzielnego lekarza i naukowca specjalizujÄcego siÄ w chirurgii i porodu zmarÅa w czerwcu 1995 roku; budynek ten obejmuje sal, laboratoriów badawczych w dziedzinie agronomii i zaÅÄczone amfiteatru powitanie pierwszaków w biologii i medycynie.

Amfiteatr Stanislas Haumont

2 Zajmuje prawo do Wojewódzkiego Szpitala Ogólnego Bukavu Reference to kolejna strona nauki. WydziaÅ Lekarski pracuje i korzysta z HGPRB, prowadzony przez Uniwersytet Katolicki Bukawu jako odnoszÄce lekcje szpitala. Profesorowie ÅwiadczÄce kursy na Wydziale sÄ również zaangażowane w administracji opieki w tym szpitalu zainteresowania prowincji.

Campus Kalambo

3

Kalambo Witryna skÅada siÄ z 80 ha i reprezentuje przyszÅoÅÄ Katolickiego Uniwersytetu Bukawu powoÅany do peÅni osiedliÄ siÄ w najbliższych dniach. Znajduje siÄ okoÅo dwudziestu kilometrów od miasta Bukavu, na wzgórzu z widokiem na jezioro Kivu, ogromny projekt jest w toku. Pod wzglÄdem kompleksu uniwersyteckiego do zabudowy sÄ już zakoÅczone dwa gÅówne budynki Każda obudowa wydziaÅach Ekonomii, Prawa i Nauk ustanowione tam od roku akademickiego 2013-2014; mieszkaÅ dla studentów i laboratorium agronomii we wspóÅpracy z IITA.

Lokalizacje

Bukavu

Address
Bugabo 02, Av. de la Mission, Commune de Kadutu Bukavu RD Congo
Bukavu, South-Kivu, Demokratyczna Republika Konga